OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

ENSITIETO

Ensitieto tar­koit­taa ti­lan­net­ta, jossa perheelle kerrotaan lapsen tai sikiön sai­rau­des­ta tai vammasta. Nykyisin ke­hi­tys­vam­ma­diag­noo­si saadaan toisinaan myös paljon myöhemmin, koulun aloi­tuk­sen yh­tey­des­sä, jopa nuorelle ylä­as­teel­le tai toiselle asteelle siir­ryt­täes­sä.


Laa­duk­kaan en­si­tie­don avulla mah­dol­lis­te­taan perheille varmempi aloitus uu­den­lai­seen arkeen. Tiedon tarve ei lopu en­sim­mäi­siin hetkiin, sillä jokainen elä­män­vai­he tuo mukanaan uudet ky­sy­myk­set. Näihin ky­sy­myk­siin yh­dis­tyk­sem­me pyrkii tar­joa­maan vas­tauk­sia omalla toi­min­nal­laan yhdessä yh­teis­työ­kump­pa­nei­den kautta.


En­si­tie­to­kurs­sit tarjoavat tukea ja tietoa. En­si­tie­to­kurs­se­ja jär­jes­tä­vät sai­raan­hoi­to­pii­rit ja Kela. Kelan so­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­se­ja on runsaasti tarjolla alle kou­lui­käis­ten ja kou­lui­käis­ten lasten perheille. Kurs­seis­ta saa li­sä­tie­toa Kelasta ja kurssien jär­jes­tä­jil­tä.


Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­liit­to on koonnut yksiin kansiin ”Hyvä ensitieto kantaa”-oppaan jonka löydät täältä.

Ha­lu­tes­sa­si löydät laajasti tietoa ke­hi­tys­vam­mai­suu­des­ta seu­raa­vil­ta si­vus­toil­ta:

Ke­hi­tys­vam­mais­ten tu­ki­liit­to Ensitieto

Verneri verk­ko­pal­ve­lu ke­hi­tys­vam­mai­suu­des­ta

Kaipaatko ver­tais­tu­kea, kes­kus­te­lu­kump­pa­nia?

Lap­si­per­heil­le 


Yh­dis­tyk­sem­me järjestää sään­nöl­li­siä ver­tais­ta­paa­mi­sia Perheily-toiminnan alla. Perheilyn tar­koi­tuk­se­na on koota yhteen alueen lap­si­per­hei­tä, tarjota ver­tais­tu­kea, järjestää toimintaa, kehittää, ottaa kantaa ja vaikuttaa ke­hi­tys­vam­mais­ten lasten ja heidän per­hei­siin liit­ty­viin asioihin. Ta­paa­mi­set tarjoavat tunteen siitä, että ei ole ongelmien kanssa yksin. Lisäksi jaetut ko­ke­muk­set, neuvot ja tuki vievät arkea eteenpäin. Toi­vo­tam­me sinut läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si ta­paa­mi­siin yksin, kaksin tai koko perheen voimin. Tule juuri sel­lai­se­na, kun sillä hetkellä hyvältä tuntuu.

Löydät ver­tais­tu­kea myös so­si­aa­li­sen median kautta, mm. sul­je­tus­sa kes­kus­te­lu­ryh­mäs­sä Perheily Oulu Lap­si­per­heet.


Yh­dis­tyk­sem­me ylläpitää ver­tais­per­he­ver­kos­toa. Jos haluat kes­kus­tel­la kanssasi samassa ti­lan­tees­sa olevien hen­ki­löi­den kanssa, saat ver­tais­hen­ki­löi­den yh­teys­tie­dot toi­mis­tol­tam­me. Ver­tais­tu­ki­hen­ki­lö tulee tapaamaan sinua sinulle sopivassa paikassa, kotonasi tai kah­vi­las­sa – tai voitte vierailla heillä. Ver­tais­tu­ki­toi­min­ta on va­paa­eh­tois­ta ja vas­ta­vuo­rois­ta ko­ke­mus­ten jakamista ja tukea myö­tä­tun­toi­ses­sa ja kun­nioit­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä. 

Voit myös itse il­moit­tau­tua ver­tais­tu­ki­hen­ki­lök­si. Ole yh­tey­des­sä toi­mis­tol­lem­me!


Yhdistys järjestää myös Erityinen Sisaruus-ryh­mä­toi­min­taa. Si­sa­rus­ten ihan omat ta­paa­mi­set ovat si­sa­rus­ten ikiomia ver­tais­ta­paa­mi­sia, joissa on mah­dol­li­suus tavata muita ke­hi­tys­vam­mais­ten lasten si­sa­ruk­sia, jutella ohjatussa ver­tais­ryh­mäs­sä si­sa­ruk­sen sairauden he­rät­tä­mis­tä aja­tuk­sis­ta ja pitää hauskaa. Seuraava Erityinen Sisaruus -ryhmä käyn­nis­tyy vuoden 2022 aikana.


Per­hei­lyyn, ver­tais­per­hei­siin tai Erityinen Sisaruus -ta­paa­mi­siin liittyen saat li­sä­tie­to­ja yh­dis­tyk­sem­me toi­min­nan­joh­ta­jal­ta Annemari Eskolalta, puh. 040 163 2282 tai annemari.eskola(at)oketuki.fi.


Avo­huol­lo­noh­jaus Oulussa – Tukea ke­hi­tys­vam­mai­sen lapsen perheille

Oulun kaupungin avo­huol­lo­noh­jaa­ja työs­ken­te­lee perheissä, joissa on alle 7-vuotias ke­hi­tys­vam­mai­nen lapsi. Avo­huol­lo­noh­jaus­ta voi saada eri­tyis­huol­to­lain nojalla. Palvelua haetaan Oulun kaupungin eri­tyis­ryh­mien pal­ve­luoh­jausyk­si­kös­tä. Avo­huol­lo­noh­jaa­ja antaa perheille tukea:

  • Kes­kus­te­le­mal­la ke­hi­tys­vam­mai­suu­des­ta
  • Tukemalla vanhempia ja lapsia
  • Antamalla yk­si­löl­lis­tä ke­hi­ty­so­pas­tus­ta lapselle (Pikku-Portaat-var­hais­kas­va­tus­oh­jel­ma)
  • Sel­vit­tä­mäl­lä perheen pal­ve­lun­tar­pei­ta ja so­vit­ta­mal­la ne koko­nai­suu­dek­si
  • Opas­ta­mal­la vi­ran­omai­syh­teis­työs­sä
  • Antamalla tietoa esi­mer­kik­si ver­tais­tues­ta ja eri­lai­sis­ta kurs­seis­ta

Kysy lisää suoraan Mar­ju­til­ta! Avo­huol­lo­noh­jaa­ja Marjut Kauppi p. 044 7036502 Säh­kö­pos­ti: marjut.kauppi(at)ouka.fi

EDUNVALVONTA

Yh­dis­tyk­sem­me seuraa ak­tii­vi­ses­ti ke­hi­tys­vam­mai­sia ihmisiä koskevan lain­sää­dän­nön to­teu­tu­mis­ta, pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mis­ta ja tasa-arvon to­teu­tu­mis­ta Oulun seudulla. Teemme ver­kos­to­yh­teis­työ­tä vam­mais­neu­vos­ton ja Oulun kaupungin sekä muiden alan jär­jes­tö­jen kanssa.


Edun­val­von­ta­toi­mi­kun­nan kokous­muis­tiot yh­teis­työ­ta­paa­mi­sis­ta löydät si­vuil­tam­me. Viimeisin kokous­muis­tio Oulun kaupungin ta­paa­mi­ses­ta täällä.


Tärkeänä osana edun­val­von­taa jär­jes­täm­me vuo­sit­tain useita jäsen- ja in­fo­ti­lai­suuk­sia eri ai­hea­luei­den ympärillä. Kou­lu­tuk­sis­sa kä­si­tel­lään mm. seuraavia asioita

  • aikuisten, nuorten sekä lap­si­per­hei­den la­ki­sää­tei­set palvelut
  • päi­vä­hoi­to ja koulu
  • asuminen ja työl­lis­ty­mi­nen

Kou­lu­tuk­sis­ta ja in­fo­ti­lai­suuk­sis­ta tie­do­tam­me face­boo­kis­sa sekä ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sam­me.

Mikäli kaipaat apua edun­val­von­taan liit­ty­vis­sä asioissa, voit olla yh­tey­des­sä edun­val­von­ta- ja vai­kut­ta­mis­toi­mi­kun­tam­me pu­heen­joh­ta­jaan, Maija Pelkonen: maija.pelkonen49@gmail.com tai yh­dis­tyk­sem­me toi­min­nan­joh­ta­jaan.


Ha­lu­tes­sa­si voit kääntyä myös Tu­ki­lii­ton johtavan alue­koor­di­naat­to­rin puoleen, Ritva Still, ritva.still(at)tu­ki­liit­to.fi, p. 050 5695 360. Ritva toimii Pohjois-Poh­jan­maan, Kainuun ja Lapin alueella. Häneltä voit kysyä eri­tyi­ses­ti aikuisten so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta ja so­si­aa­li­tur­vas­ta, mutta tar­vit­taes­sa hän etsii sinulle vastuksen myös muiden alueiden ky­sy­myk­siin.


La­ki­neu­von­ta

Tu­ki­lii­ton la­ki­neu­von­ta­pal­ve­lu antaa tietoa, tukea ja ohjausta ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten oi­keuk­siin ja pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä asioissa. Li­sä­tie­toa Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tu­ki­lii­ton sivuilta.

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021