OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

TIETOSUOJASELOSTE

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n toiminnan tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekisterinpitäjä ja vastaava henkilö

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

0187692-8

Kansankatu 53, 90100 Oulu

P. 040 163 2282

Annemari Eskola

annemari.eskola@oketuki.fi


Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyksen toimintaan osallistujatietojen kerääminen ja toiminnasta tiedottaminen.


Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Sukunimi ja etunimet

Yhteystiedot (psosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Syntymäaika

Työkokemus ja koulustiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan osallistujilta itseltään sekä heidän läheinen/ohjaajilta.


Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan sähköisiin tietokantoihin, jotka on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan ne erikseen määritellyt ja yksilöidyt henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää tietojen käsittelyä.


Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevien tietojen tallennukset. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:lle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry:n re­kis­te­ri­se­los­te

Oulun Kehitysvammaisten tuki ry:n Jäsenasiat hoidetaan Kehitysvammaisten Tukiliitosta Tampereelta.

Jäsen- ja lehtirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsen- ja lehtirekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Yhteystiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Pinninkatu 51

33100 TAMPERE

puh 0207 718 200

Yhteyshenkilöt

Sinikka Niemi

jäsensihteeri

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Pinninkatu 51

33100 TAMPERE

Puh. 040 4839 362

sinikka.niemi@tukiliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon sekä jäsen- ja lehtimaksujen perintään. Jäsenrekisteristä saatavia lukumäärätietoja kerätään erilaisiin analyyseihin; analyysiyksikkönä voi olla yksittäinen paikallisyhdistys tai koko liitto. Analyyseissa lukumäärätietoja käsitellään nimettöminä. Paikallisille tukiyhdistyksille voidaan lähettää jäsentietoja, esimerkiksi osoitetarroja ja jäsenlistoja. Tietoja annetaan vain nimetyille henkilöille. Jä­sen­re­kis­te­ri­tie­to­ja voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen yhdistyksen hallituksen päätöksellä tai valtakunnallisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen päätöksellä. Jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot (mikäli asiakas on ne ilmoittanut): sukunimi, etunimi, titteli, lisäosoite, postiosoite, maa, kotipuhelin, matkapuhelin, työpuhelin, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, kieli (suomi/ruotsi), lehti menee/ei mene, laskutustiedot, maksutiedot sekä maksajatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan jäseniltä, tilaajilta, yhdistysten toimihenkilöiltä ja postin osoitepalvelusta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisteritietoja ei luovuteta ulkomaille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Aineistoa säilytetään Kehitysvammaisten Tukiliitossa lukitussa tilassa.

B. Atk:lle talletetut tiedot: Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokantaa ja varmuuskopiota säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Asiakkaan informointi tietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §)

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26 §

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jä­sen­re­kis­te­ri­tie­dot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Jäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua yhdistysluetteloon.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilötietolaki 30 §. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021