OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Toi­mi­kun­nat vastaavat omalta osaltaan yh­dis­tyk­sem­me toiminnan suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä ja to­teut­ta­mi­ses­ta.

EDUNVALVONTATOIMIKUNTA

Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen edunvalvontatehtävä painottuu olemassa olevien ja lakisääteisten palvelujen saatavuuden ja laadun valvontaan. Vuonna 2022 tärkein edunvalvontatehtävä on jatkaa yhteistyötä Oulun kaupungin vammaispalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Toiminnan tavoitteena on seurata kehitysvammaisten palveluiden riittävää ja laadukasta toteutumista ihmisen eri ikävaiheissa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Oulun kaupungin palveluista vastaaviin viranomaisiin. Huomiota seurannassa kiinnitetään myös kaupungin tekemiin päätöksiin ja sääs­tö­toi­men­pi­tei­siin, jottei kehitysvammaisen ihmisen omatoimisuuden edistäminen, osallisuus ja yhteiskuntaan integroituminen vaarantuisi. Viranomaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat keskeisiä yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, mutta myös Oulun kaupungin muiden hallintokuntien kuten esim. liikunta-, kulttuuri- ja opetustoimen sekä vammaisneuvoston kanssa tehdään yhteistyötä eri muodoissa.

Mikäli haluat kysyä neuvoa tai nostaa esille toimikuntamme toimialueeseen liittyviä asioita, voit olla yhteydessä toimikunnan puheenjohtajaan.


Jäsenet vuonna 2024

Maija Pelkonen (pj), Satu Joensuu, Suvi Tarvas, Sirpa Lukka ja Marjo Juntunen

LUE TUOREIMMAT TOIMIKUNNAN TIEDOTTEET KOTISIVUJEMME "TIEDOTTEET" VÄLILEHDELTÄ!


MUISTIO

Oulun Seudun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n edun­val­von­ta­toi­mi­kun­nan ja OYS Konstin ta­paa­mi­nen 26.4.2022

Yhdistyksestämme Annemari Eskola, Sinikka Vuoti ja Sirpa Lukka kävivät Konstissa 26.4.2022 keskustelemassa ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tilaisuudessa keskusteltiin myös palautteista ja muistakin asioista, joita tukiyhdistys on saanut jäsenistöltään.

Konstista keskustelussa olivat mukana Päivi Lauri, Jarmo Körkkö ja Anu Tuominen.

Aiheina olivat mm. jonotilanne Konstin po­likli­nik­ka­käyn­neil­le, akuuttihoidon (kriisitilanteet) tilanne ja Konstin puhelinpalvelun käytänteet.

Konsti toi esille, että heidän asiakasmäärissä on ollut näkyvissä selkeää kasvua, ja asiakastilanteet ovat olleet yhä monimutkaisempia kokonaisuuksia. He kertoivat, että Konstissa on tällä hetkellä 30 paikkaa, jotka kaikki ovat nyt täynnä. Kevään 2023 aikana valmistuu uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka toivon mukaan helpottaa pitkäaikaisasumisen tilannetta. Konstin henkilöstö kertoi, että he tekevät akuuttihoidon tilanteissa tiivistä yhteistyötä psykiatrian klinikan kanssa, ja lisäksi tekevät asia­kas­seg­men­toin­tia, jota kautta oikea asiakaspolku ja resurssit kohdentuisivat tehokkaasti ja oikein.

Lisäksi palaverissa puhuttiin, että ennaltaehkäiseviin toimiin tarvitaan panostusta, ja hyödynnetään olemassa olevia tietoja, esim. sosiaalisen kuntoutuksen mallia. He kertoivat myös, että kiinnittävät puhelinpalveluunsa tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota.

Lisäksi keskusteltiin tulevaisuuden näkymistä maakuntatasolla, ja he kertoivat myös uudesta digihoitopolusta, joka on nyt otettu pilotointikäyttöön. Digihoitopolku tarjoaa yksilöllistä apua ja hoivaa asiakkaille ajasta ja paikasta riippumatta.

Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen tarkoituksena on jakaa jäsenistölle ajantasaista tietoa Konstin toiminnasta ja miettiä yhteistyössä Konstin kanssa ratkaisuja ongelmiin.

Yh­teis­työ­pa­la­ve­rei­ta Konstin ja tukiyhdistyksen välillä järjestetään jatkossakin. Sovittiin, että syksyllä pidetään Konstin kahviossa yhdistyksen jäsenistölle Konsti-ilta.

Muistion pääset lukemaan myös täältä.Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021